प्रदेश सरकार
कृषि मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय
प्रदेश नं. १, विराटनगर, नेपाल


सम्पर्क नम्बर:
निर्देशनालय: 021-626568 / 021-521358
मन्त्रालय: 021-470410 / 021-470146

इमेल:
निर्देशनालय: doadprovince1@gmail.com
योजना: doadp1planning@gmail.com
AgLearn: aglearnp1@gmail.com

वेबसाइट:
निर्देशनालय: https://doad.p1.gov.np/
मन्त्रालय: http://molmac.p1.gov.np/
Aglearn: https://aglearn.p1.gov.np/