Course Author: DOAD Author

Course starts from: 2077-11-02

अमेरीकन फौजी किरा ब्यवस्थापन

Course Code: 37


परिचय:

नेपालमा हाल बालिनालिमा प्रमुख समस्याको रुपमा अमेरीकन फौजी किरा देखापरेको छ। र बालि तथा जनजीवनमा प्रत्यक्ष रुपमा असर गरिराखेको छ। यसै सन्दर्भमा अमेरीकन फौजी किराको बारेमा समान बुझाई तथा जानकारी प्रदान गर्ने सोचका साथ यो कोर्स तयार गरिएको छ ।


Total Lesson: 13
S.N. Lesson
Lesson 1 परिचय
Lesson 2 मरुभूमि सलह, परिचय तथा स्वभाव
Lesson 3 मरुभूमि सलहको क्षति र जिवनचक्र
Lesson 4 मरुभूमी सलहको व्यवस्थापन
Lesson 5 मरुभूमि सलहको अद्यावधिक जानकारी र सलह सूचना केन्द्र
Lesson 6 Guest Lecture: मरुभूमि सलहको बारेमा विज्ञको प्रतक्ष्य अनुभव
Lesson 7 अमेरीकन फौजी किरा;परिचय तथा पहिचान
Lesson 8 अमेरीकन फौजी किरा;क्षतिको लक्षण तथा जीवनचक्र
Lesson 9 अमेरीकन फौजी किरा;ब्यवस्थापन
Lesson 10 Guest Lecture: Invasive Species: Threats and Oppoutunities
Lesson 11 रसायनिक विषादीको असरहरु
Lesson 12 रासायनिक विषादीको प्रयोग तथा व्यवस्थापन
Lesson 14 How to attempt Quiz?
निम्न सरोकारवालाहरुका लागि यो कोर्स उपयोगी हुन सक्नेछ: